Custom Kalamazoo KM11 Mandolin 1930's Sunburst

Folk Instruments,Mandolins,Kalamazoo, Custom Kalamazoo KM11 Mandolin 1930's Sunburst
one set 889USD